Kalendarium Norrbotten

Kommande aktiviteter

ÅRSMÖTE

Varmt välkommen till årsmöte för Svensk Form Norrbotten 23:e mars kl 18-20. Vi träffas på Havremagasinet Länskonsthall i Boden. Innan det formella årsmötet har vi möjlighet att se på nyöppnad aktuell utställning. Vi bjuder på fika. Ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna!

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Val av årsmötesfunktionärer
2.1 Ordförande
2.2 Sekreterare
2.3 Två justerare, tillika rösträknare
3 Godkännande av kallelse – fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4 Fastställande av röstlängd
5 Verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning för 2022
6 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Val av styrelseledamöter och suppleanter
9 Val av två ledamöter till valberedning
10 Motioner
11 Övriga frågor
12 Mötet avslutas

Styrelsen för Svensk Form Norrbotten

 

Svensk Form Norrbotten ordnar nätverksträffar, föreläsningar, workshops, studiebesök och synliggörande aktiviteter inom designområdet. Som medlem får du tillgång till hela föreningens nationella styrka och verksamhet och du får också designmagasinet Form 6 gånger per år.

Följ vår senaste information på Facebook.