Upphovsrätt & skydd

Ingen registrering av verket krävs. Skyddstiden för ett verk löper från verkets tillkomst t.o.m. 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår. Det kan därför vara av betydelse att skapa bevisdata kring verkets tillkomsthistoria som kan användas till försvar av verket i en eventuell intrångsprocess vid allmän domstol eller i annan förhandling. Upphovsrätten är ett formskydd och inte ett idéskydd.  Skyddet gäller mot efterbildningar men inte mot oberoende skapade verk. Upphovsrätt till ett verk gäller även om verket har registrerat mönsterskydd (se nedan).

Ett upphovsrättsligt verk föreligger om ett litterärt eller konstnärligt alster har en form som är unikt, konstnärligt, individuellt och självständigt skapad. Formen har då den särprägel som krävs för att verkshöjd skall föreligga. Det är alstrets helhetsintryck som är avgörande för om det utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den upphovsrättsliga ensamrätten enligt upphovsrättslagen får tåla vissa inskränkningar men innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket

– genom att framställa exemplar
– genom att göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt el ändrat skick
– i översättning eller bearbetning
– i annan litteratur eller konstart eller i annan teknik

Som framställning av exemplar anses även att verket överförs på anordning genom vilket det kan återges. Verket görs tillgängligt för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt, så även då exemplar därav utbjuds till

– försäljning
– uthyrning
– utlåning
– sprids till allmänheten
– visas offentligt

Upphovsrätten har dels en ekonomisk funktion som bas för ersättning till upphovsmännen men den har också ett ideellt innehåll, som bland annat innebär att upphovsmannen skall omnämnas i samband med användningen av verket och att denne kan motsätta sig ett kränkande utnyttjande av verket.

De för varje land gällande reglerna finns i landets eget upphovsrättssystem, som är beroende av landets eventuella konventionsanslutning. Upphovsrätten påverkas starkt av den tekniska utvecklingen inom exempelvis media och IT. Rättsområdet vidareutvecklas därför ständigt genom lagändringar och rättspraxis. Upphovsrätten är grundlagsskyddad. Det finns ingen särskild myndighet för upphovsrätt.

Upphovsrättsintrång är straffbart med böter eller fängelse i högst två år. Skadestånd och vitesförbud kan också följa på olovligt utnyttjande av verket. Plagiatet kan av rätten förverkas eller ådömas att förstöras eller ändras på visst sätt.

För utlåtanden beträffande upphovsrättsligt skydd för brukskonst finns Svensk Forms Opinionsnämnd, som är sammansatt av formgivare, designer och jurister.

Patent
Ett patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Patentet gäller generellt i 20 år. Ensamrätten innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att exempelvis tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan tillstånd. När patentet upphör att gälla upphör också ensamrätten. Då får vem som helst använda uppfinningen.

Varumärkesregistrering
Ett varumärke är ett kännetecken som används för att skilja egna varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. En varumärkesregistrering innebär en ensamrätt till kännetecknet i det eller de länder där registrering görs, och gäller i tio år med möjlighet till förlängning tio år i taget. Ensamrätten till varumärket innebär att ingen annan får använda sig av märket för sina varor eller tjänster i näringsverksamhet, utan tillstånd från innehavaren.


Mönsterskydd/Designskydd

Ett mönsterskydd (eller designskydd som det heter utanför Sverige) är ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. Med produkt menas ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, förpackning, grafisk symbol eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan exempelvis vara en design på en webbplats eller en dataikon. En mönsterskyddsregistrering gäller för en eller flera femårsperioder, räknat från den dag då ansökan om registrering gjordes, dock maximalt 25 år i det eller de länder där registrering görs. För att kunna ansöka om mönsterskydd krävs det att mönstret är nytt. Tänk därför på att inte offentliggöra ditt mönster om du vill ansöka om mönsterskydd. Som alternativ till en mönsterregistrering finns ett kortare oregistrerat mönsterskydd inom EU, vilket gäller i 3 år från offentliggörandet av mönstret.


PRV

I Sverige hanterar Patent- och registreringsverket, PRV, frågor kring skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. PRV:s kundtjänst besvarar frågor om prövningar, kostnader m.m. gällande patent, varumärken och design.